کمیته های حاکمیت شرکتی

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

اعضا کمیته حسابرسی

اعضا کمیته مدیریت ریسک