ترکیب سهامداران

شرح میزان مالکیت (درصد) تعداد سهام (سهم)
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 67% 2018997784
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین 8% 213240340
سایر سهام داران 25% 666376062
جمع 100% 2898614186