تاریخچه شرکت

شركت سرمايه گذاري هامون صبا ( سهامی عام ) در تاريخ 1384/07/05 بصورت شركت سهامي عام تاسيس شده و تحت شماره 256038 مورخ 1384/07/05 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است. این شرکت در تاریخ 1387/11/08 توسط هلدینگ صبا تامین خریداری شد. در حال حاضر شركت سرمايه گذاري صباتامين (سهامي عام) سهامدار عمده شركت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام) است و به استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/21 و مجوز شماره 76011/1399 مورخه1399/09/30 سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به سرمایه گذاری هامون صبا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.