اعضاء هیات مدیره


اعضاء هيات مديره

به نمايندگي

سمت

تحصیلات
شركت سرمایه‌گذاری صدرتامین   
   احمد خلج   
رئیس هیات مدیره   
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی   
شركت خدمات مديريت صبا تامين
محسن صادقی باطانی
نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
فوق لیسانس مدیریت مالی
شركت كارگزاري بيمه تامين آينده   
سامان راجی   
عضو غیر موظف هیات مدیره   
فوق لیسانس مدیریت اجرایی   
شركت سرمايه گذاري صباتامين
ارشاد کوششی
عضو غیر موظف هیات مدیره
فوق لیسانس حسابداری
شركت كارگزاري صبا تامين   
بردیا خسروانی
عضو غیر موظف هیات مدیره